ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ В ИГРAТА
УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

ОПОЗНАЙ РЕГИОНА

1. Организатор

 
1.1. Играта, провеждана на страницата на проект  “EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културно наследство в  регионите на Кълъраш и Силистра” www.facebook.com/easyguide.bgсе организират от ОБЩИНА СИЛИСТРА  наричано по-долу за краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници в играта. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Фейсбук страницата на проект  “EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културно наследство в  регионите на Кълъраш и Силистра” www.facebook.com/easyguide.bg
1.2. Изпълнител на играта e „ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД“ със седалище и адрес на управление: гр. Силистра ул. Добруджа 22А ,  ЕИК - BG203876762,наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

2. Характеристики и период за провеждане на играта

2.1. Играта, провеждани на страницата на ПРОЕКТ “EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културно наследство в  регионите на Кълъраш и Силистра” във Facebook представляват въпроси, свързани със забележителностите в област Силистра и Кълъраш. Участниците могат да се включат чрез кликване върху играта публикувана  на страницата.
2.2. Играта се провежда за период от 20 декември 2018 до 20.01. 2019  година , като конкретните дати ще са предварително зададени www.facebook.com/easyguide.bg
2.3. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

3. Право на участие

3.1. Право на участие има всяко физическо лице с местонахождение в България. В случай че печелившият е на възраст до 16 години, ненавършени в деня на спечелване на наградата, тя може да бъдe получена само от законния настойник на същия. В играта НЕ могат да участват лица, работещи за  ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
3.3. Всички лица ненавършили 18 г. следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в играта или да предоставят свои лични данни.

4. Участващи продукти

4.1. За участие в играта не е необходимо нищо, нито заплащането на каквато и да било такса.

5. Начин за провеждане на играта

5.1. За участие в играта участниците следва да разполагат с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com.
5.2. На www.facebook.com/easyguide.bg  ще се публикува постове към играта.  За да се включи, участникът следва да кликне на линка  в зависимост от конкретната игра. Участникът започва играта и в случай, че отговорите му са правилни и отговаря на останалите условия на съответната игра, името му се включва в жребия за спечелване на награда.
5.3. Изпълнителят уведомява спечелилите участници в петдневен срок чрез отделен пост, коментар под поста-игра, в който участниците са се включили  www.facebook.com/easyguide
5.4. За да получи наградата си, печелившият следва да изпрати своите лични данни – три имена, адрес и телефон за доставка под формата на лично съобщение в страницата на  www.facebook.com/easyguide.bg в срок от 10 дни след уведомяването му при условията на т. 5.3.
5.5. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на играра си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.

6. Награди

6.1. Наградите в играта се състоят от комбинация от продукти и рекламни материали на Организатора, която се определя индивидуално за всяка игра.
-  пазарска чанта от текстил и рекламна тениска на проекта  
6.2. Наградите не са на  случаен принцип, измежду всички участници. Всички  изпълнили правилно изискванията на конкретната игра и отговорили вярно на въпросите  получават награда.
6.3. Печелившите участници ще бъдат обявявани на www.facebook.com/easyguide.bg и се уведомяват от Изпълнителя при условията на т.5.3.
6.4. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
6.5. Наградите се получават в посочен място от организатора при условията, посочени в мейла, изпратен до печелившия.
6.6. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси за доставка на наградите.

7. Правила на играта

7.1. Настоящите правила на играта са на разположение на Фейсбук страницата на проект  “EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културно наследство в  регионите на Кълъраш и Силистра” www.facebook.com/easyguide.bg
Условията за провеждане  на всяка конкретна игра се обявяват на www.facebook.com/easyguide.bg

8. Правни спорове

8.1. Организаторът на играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.
8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

9. Защита на личните данни

9.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.
9.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните лични данни да бъдат запазени и обработвани от  ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и доставяне на наградите. Организаторът и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
9.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

10. Разни

10.1. Всеки участник в играта, провеждана на страницата на  проект  “EasyGuide – интерактивно мобилно приложение за популяризиране на историческото и културно наследство в  регионите на Кълъраш и Силистра” във Facebook се счита за уведомен и запознат с техните правила и съгласен с условията. С включването си в играта, всеки участник приема имената му, да бъдат публикувани на Facebook страницата на www.facebook.com/easyguide.bg , с цел обявяване на печелившите в Играта.
10.2.  Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои граждани да участват в промоцията, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на уеб страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на промоцията (като решения на институциите, състояние на война, природни бедствия и други), наградите, тяхната стойност, функционалност и на условията за присъждане и дистрибуция на наградите.
10.3.   Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С участието си предоставяте информация на  ТОП ДИЗАЙН БЪЛГАРИЯ ЕООД, а не на Facebook.
 
ИГРАЙ